Pity roczne przedsiębiorców

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek rozliczenia uzyskanych w roku podatkowym dochodów. Rozliczenia dokonują na  formularzach właściwych dla wybranej formy opodatkowania.

Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według jednej z dostępnych form. Pity roczne przedsiębiorców składane są na drukach, które są przeznaczone dla formy opodatkowania, jaką przedsiębiorca wybrał i zgłosił do urzędu skarbowego.

PIT-36

Pity roczne z działalności opodatkowanej podatkiem progresywnym (na zasadach ogólnych według skali) wypełnia się korzystając z  formularzy PIT-36. Na tym samym formularzu wykazuje się też dochody z innych źródeł niż działalność gospodarcza, ale tylko objęte podatkiem progresywnym. Jeśli więc przedsiębiorca poza dochodami z działalności gospodarczej uzyskuje przychody np. z umowy o pracę, to  na jednym druku rozlicza całość uzyskanych dochodów.

Pity roczne przedsiębiorca może rozliczyć łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Jest to możliwe na formularzu PIT-36.

W przypadku opodatkowania dochodów podatkiem progresywnym możliwe jest też rozliczenie przysługujących ulg i odliczeń z tych tytułów zarówno od przychodu, jak i od podatku.

Pity roczne z działalności opodatkowanej według skali (PIT-36) co do zasady należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia następnego po rozliczanym  roku podatkowym. W roku 2017 termin ten przesunie się na dzień 2 maja, gdyż 30 kwietnia i 1 maja są dniami wolnymi od pracy.

PIT-36L

Inne pity roczne obowiązują podatników, którzy złożyli informację  do US o wyborze podatku liniowego. Składają oni deklarację na formularzu PIT-36L.

W przypadku gdy przedsiębiorca uzyskał poza działalnościa opodatkowana liniowo  inne dochody opodatkowane w innej formie, to powinien je rozliczyć na odrębnych drukach, np.wynagrodzenie z pracy na etacie na PIT-37.

Przy rozliczaniu podatku liniowego nie ma możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub z dzieckiem. Ograniczenia dotyczą również korzystania z ulg podatkowych i odliczeń.

Od dochodu podatnik może odliczyć jedynie zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, straty z lat ubiegłych i wpłaty  na konto emerytalne IKZE.

Od podatku,możliwe jest odliczenie części składki na NFZ i podatków zapłaconych za granicą.:

Tak samo jak PIT-36, PIT-36L należy złożyć do końca kwietnia.

PIT-28

Na formularzu PIT-28 rozliczają sie przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Pity roczne ryczałtowcy muszą złożyć do końca stycznia.

Na druku PIT-28 podatnik nie może się rozliczyć łącznie z małżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Podstawę opodatkowania może zmniejszyć dokonując odliczeń z takich samych tytułów jak przy opodatkowaniu według skali.. Podatek ryczałtowy może zostać pomniejszony jedynie o część składki zdrowotnej i ulgę abolicyjną.

PIT-16A

W terminie do 31 stycznia  pity roczne składają też przedsiębiorcy opodatkowani kartą podatkową. Właściwy do rozliczenia jest druk PIT-16A. W tym przypadku jedynym odliczeniem od podatku jest zapłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne w części przysługującej do odliczenia.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ